Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД

В СИЛА ОТ 01.03.2020 г., изм. 01.06.2020 г.

Целта на настоящата декларация за поверителност е да осигури прозрачност, както и информация за основанията, целите, сроковете на съхранение на данните и Вашите права, произтичащи от обработването на Вашите лични данни

 

Кои сме ние?

„РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ООД е българско дружество, което се занимава с производство на млечни продукти.

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 120508612, със седалище и адрес на управление гр. Смолян 4700, ул. Тракия 20,

тел.: 0878 471 919

Електронна поща: rodopeia_belev@mail.bg

и се представлява от РУМЕН МЛАДЕНОВ БЕЛЕВ

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа,  на адреса на дружеството гр. Смолян 4700, ул. Тракия 20, тел.: 0878 471 919

Електронна поща: rodopeia_belev@mail.bg

Използване на уебсайта

Не е  необходимо да се регистрирате за да използвате нашия уебсайт.

Ако просто сте посетител на уебсайта, ние не събираме никаква лична информация за Вас, с изключение на т.нар „бисквитки“, които са описани по-долу.

За използването на https://rodopeya-shop.com/ се прилагат Условията за ползване

Какви лични данни обработваме?

Ние не събираме лични данни чрез нашия сайт, но бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите при регистрация, при подаване на заявка за покупки на стоки, чрез изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма или по електронна поща.

Определен набор от лични данни ще бъде необходим за да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване или да изпълним сключен между нас договор за продажба на стоки чрез https://rodopeya-shop.com/.  За тази цел, ние можем да обработваме следните категории от лични данни:

 • Име и фамилия;
 • Длъжност (при клиент юридическо лице);
 • адресна информация;
 • данни за контакт – телефон;
 • адрес за доставка;
 • електронна поща;
 • допълнителна информация предоставена от Вас по Ваша преценка.

Във връзка с функционирането на електронния магазин, можем да обработваме данни, свързани с Вашата активност (за регистрирани потребители), данни за вход и изход, IP адрес. IP адресът не може самостоятелно да Ви идентифицира като физическо лице.

Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания.

При наличие на техническа възможност сайтът да съдържа данни за логовата (журнална) информация, във връзка с направените електронни изявления, която се пази 6 месеца.

В случай, че посетите наш физически обект, следва да имате предвид, че същият може да бъде обект на видеонаблюдение, за което има поставена обозначаваща табела. Основанието за обработване на този тип данни (видеоизображения) е наш законен интерес да опазваме имуществото ни и сигурността на нашите помещения и служители от противоправни посегателства.

Чувствителни лични данни (специални категории от данни)

Ние не събираме преднамерено чувствителни лични данни чрез нашия сайт. Предоставянето на данни, свързани със здравословното Ви състояние, и др. посочени в чл. 9 от Общия регламент за защита на данните е забранено.

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

„РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД полага усилия за осигуряването на конфиденциалността и сигурността на информацията, включително личните данни на всички физически лица, които са ги предоставили чрез нашия уебсайт. „РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД е въвело технически и организационни мерки, представляващи вътрешни правила, политики и процедури, които осигуряват предпазват личната информация от загуба, нерегламентирано използване или разкриване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

 • При наличие на законово задължение или искане на държавен орган, например на НАП, БАБХ и др.;
 • При извършване на одит;
 • За изпълнението на договор, по който сте страна;
 • На договорно основание, при използването на електронния магазин във връзка с неговия хостинг;
 • На договорно основание, при администрирането на електронния магазин, когато дейността се изпълнява от външен доставчик;
 • При наличие на правен спор;
 • По Ваше изрично нареждане, когато е приложимо.

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не предава Вашите лични данни на трети държави или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни, които са свързани със сключването и изпълнението на договор между нас се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор. 

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Друга информация, свързана с поръчаните стоки и извършени доставки, която може да съдържа и лични данни и се съхранява за срок, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които са били събрани и се обработват.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

“РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ“ ЕООД не извършва профилиране на потребителите на сайта.

Използваме ли бисквитки за нашия уебсайт?

"Бисквитките" са кратки текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър. Бисквитките не са предназначени да идентифицират лицето, което разглежда нашия уебсайт.

Повече информация за бисквитките, можете да намерите в нашата Политика за бисквитките.

Нашият уебсайт не препраща към други сайтове.

Може да контролирате използването на бисквитки през настройките на Вашия браузър.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

 • Право на достъп
  Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас, на какво основание, за какъв срок и др. информация съгласно приложимото законодателство.
 • Право на коригиране
  Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни. Ако сте регистриран потребител, можете да коригирате Вашите лични данни чрез потребителския Ви профил.
 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
  Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.
  След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.
  Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.
 • Право на ограничаване на обработването
  Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.
 • Право на преносимост
  Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:
  - Обработването с основано на договор и се извършва по автоматизиран начин.
  При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към друг администратор, само когато това е технически осъществимо.
  Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.
  Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.
 • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.
  Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите.
  Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

Как да упражните правата си?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път  на  rodopeia_belev@mail.bg  или по пощата на адреса на дружеството.

За да обработим Вашето искане, може да се наложи допълнителна идентификация с цел потвърждаване на самоличността Ви.

В случай, че подаденото искане е неясно, си запазваме правото да изискаме да попълните конкретен формуляр за упражняване на правата относно защитата на личните данни. В този случай ще ви предоставим съответния формуляр.

Ако действате чрез пълномощник или от името на някой друг, трябва да ни предоставите валидното пълномощно, следвайки приложимия закон.

Ние ще разгледаме искането Ви в 30 - дневен срок от получаването му.

Право на жалба

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка със защита на личните данни са нарушени, можете да подадете искане за упражняване на някое от правата ви при нас.

Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни.

Актуалност и промени

Настоящата декларация за поверителност може да бъде актуализирана от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на този уеб сайт.

Дата на последна актуализация

01.06.2020

за поръчки поръчайте по телефон

Моля, избери град, за който ще пазаруваш!

 • Варна
 • Велико Търново
 • София
 • Хасково
 • Стара Загора